HDU 4007 Dave【离散化+扫描线】

题意: 知道了 n 个人的坐标和一个边长为R的正方形,问正方形内最多可以包含多少人。

分析:离散化坐标,将y坐标映射到区间上,按x坐标从小到达扫描。

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <algorithm>
using namespace std;
#define maxn 10005
long long max(long long a, long long b)
{
  return a>b?a:b;
}
struct seg
{
  long long x, y, val;
}s[maxn*2];

int add[maxn<<3];
int val[maxn<<3];
long long Y[maxn*2];

bool cmp(seg a, seg b)
{
  if(a.x != b.x)
    return a.x < b.x;
  return a.val < b.val;
}

void update(long long L, long long R, long long va, long long l, long long r, long long rt)
{
  if (L <= l && r <= R)
  {
    add[rt] += va;
    val[rt] += va;
    return;
  }

  if (add[rt])
  {
    add[rt<<1] += add[rt];
    add[rt<<1|1] += add[rt];
    val[rt<<1] += add[rt];
    val[rt<<1|1] += add[rt];
    add[rt] = 0;
  }
  long long m = (l + r)>>1;
  if (L <= m)
    update(L, R, va, l, m, rt<<1);
  if (R > m)
    update(L, R, va, m+1, r, rt<<1|1);
  val[rt] = max(val[rt<<1], val[rt<<1|1]);
}

long long b_search(long long key, long long n)
{
  long long m, l = 1, r = n;
  while (l <= r)
  {
    m = (l+r)>>1;
    if (Y[m] == key)
      return m;
    else if (Y[m] > key)
      r = m-1;
    else l = m+1;
  }
  return -1;
}
int main()
{
  long long i, m, l, r, res;
  long long n, R;
  while (scanf("%I64d %I64d",&n, &R) != EOF)
  {
    for (i=1; i<=n; i++)
    {
      scanf("%I64d %I64d",&s[i].x, &s[i].y);
      s[i].val = 1;
      s[i+n] = s[i];
      s[i+n].x = s[i].x + R +1;
      s[i+n].val = -1;
      Y[i] = s[i].y;
      Y[i+n] = s[i].y+R;
    }

    sort(Y+1, Y+2*n+1);
    sort(s+1, s+2*n+1, cmp);

    m = 1;
    for (i=1; i<=2*n; i++)
      if (Y[i] != Y[m])
        Y[++m] = Y[i];
    memset(add, 0, sizeof(add));
    memset(val,0,sizeof(val));
    res = 0;
    for (i=1; i<=2*n; i++)
    {
      l = b_search(s[i].y, m);
      r = b_search(s[i].y+R, m);
      update(l, r, s[i].val, 1, m, 1);
      res = max(res,val[1]);
    }
    printf("%I64d\n",res);
  }
  return 0;
}

 

转载请注明出处:http://www.xinruixiangtm.com/article/20230526/662511.html